SMGM eğitimleri

SMGM eğitimleri

Kamulaştırma Bilirkişiliği
Bu eğitimin amacı, TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği ve Maliye Bakanlığı’nca Resmî Gazete’de yayımlanan Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca görev yapacak bilirkişilere çalışma konularıyla ilgili temel bilgilerin ve meslek etiği eğitiminin verilmesidir.

Bu kapsamda;
2016 yılında “Kamulaştırma Bilirkişiliği” yapmak isteyen ve daha önce açılan “Kamulaştırma Bilirkişiliği” eğitimlerine katılmamış meslektaşlarımızın Mimarlar Odası SMG kapsamında gerçekleştirilen “Kamulaştırma Bilirkişiliği” eğitimlerine katılmaları ve sertifika koşullarını yerine getirerek sertifika almaları gerekmektedir.

İçerik:
1. Gün

1. Oda mevzuatı ve yönetmelikler
2. Bilirkişilik ve etik
3. Bilirkişilik ve uygulama alanları
4. Kamulaştırma Kanunu
5. Kamulaştırma raporu nasıl hazırlanır?
6. Emsal inceleme

2. Gün

7. Hukukçu gözüyle Kamulaştırma Kanunu
8. Kamulaştırma konuları (11. ve 12. maddeler)
9. Örnek raporlar üzerinde anlatım
10. Örnek rapor irdelemesi
11. Kamulaştırma örnek dava dosyası
12. Dosya konusuna göre rapor hazırlama
13. Çözümlenen rapor üzerinde tartışma


Kamulaştırma Bilirkişiliği Güncelleme

Bu eğitimin amacı, kamulaştırma bilirkişisi olarak görev yapmak isteyen ve daha önce SMGM tarafından düzenlenmiş bilirkişi eğitimlerine katılarak sertifikasını almış mimarların, örnek bilirkişi raporları üzerinden çalışma yapılarak temel bilgilerinin güncellenmesidir.

“Kamulaştırma Bilirkişiliği” eğitimine katılarak sertifika almış üyelerimizin sertifikaları 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Ancak sertifika alındıktan sonraki her yıl SMG kapsamında gerçekleştirilen “Kamulaştırma Bilirkişiliği – Güncelleme” eğitimine katılmaları ve sertifikalarını bağlı bulundukları şubeye onaylatmaları gerekmektedir. Eğitimde;
• Katılımcılarla, bilirkişilik hizmeti verirken karşılaştıkları sorunlar vb konular tartışılacak ,
• Kamulaştırma bilirkişiliği uygulamaları, Yargıtay’ın bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi, içtihatlar ve raporların reddi konularının işlenmesine devam edilecektir.


Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı

İçerik
1. Enerji tüketimleri ve enerji verimliliği
2. İlgili mevzuat
3. Bina enerji performansı hesaplama yöntemleri
4. BEP-TR yazılımı
5. BEP-TR yazılımı kullanılarak örnek binanın EKB düzenlenmesi (uygulama)
6. Sınav